ZA PREUZIMANJE DATOTEKA: KLIK DESNOM TIPKOM MIŠA – SPREMI VEZU KAO

2023

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu – Referentna stranica (razina 23)

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu – Referentna stranica (razina 22)

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu – Bilješke

Potvrda o predaji Godišnjeg financijskog izvještaja – razina 23

Potvrda o predaji Godišnjeg financijskog izvještaja – razina 22

Produženje roka predaje financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine

 

2022

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu (20.02.2023.)

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu – Referentna stranica (razina 23) (01.03.2023.)

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu – Referentna stranica (razina 22) (20.02.2023.)

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu – Bilješke (20.02.2023.)

Potvrda o predaji godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu (20.02.2023.)

 

2021

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu – Referentna stranica

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu – Bilješke

 

2020

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu – Referentna stranica

Godišnji financijski izvještaj za 2020.godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu – Bilješke

 

2019

Financijski izvještaj Općine Karojba za 2019. godinu – Excel

Financijski izvještaj Općine Karojba za 2019. godinu – Refentna

Financijski izvještaj Općine Karojba za 2019. godinu – Bilješke

 

2018

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Karojba za 2019. godinu

Financijski izvještaj za 2018. godinu – Dalibor Beletić

Financijski izvještaj za 2018. godinu – Endi Erik

Endi Erik – Cijelogodišnji Program Nezavisni 2019.

Financijski izvještaj za 2018. godinu – Sanja Lakošeljac

Financijski izvještaj za 2018. godinu – Tihomir Radoslav

Financijski izvještaj za 2018. godinu – Saša Ivančić

Financijski izvještaj Općine Karojba za 2018. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću u 2019. godini

 Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Općinu Karojba u 2018. godini

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Općinu Karojba u 2018. godini

Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Karojba u 2018. godini

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Karojba za razdoblje 01.01. do 30.06.2018.

Izmjene i dopune programa javnih potreba – školstvo i obrazovanje

Izmjene i dopune programa javnih potreba – predškolski odgoj

Izmjene i dopune programa javnih potreba – kultura

Izmjene i dopune programa javnih potreba – socijalno zdravstvene potrebe

Izmjene i dopune programa javnih potreba – sport i rekreacija

Izmjene i dopune programa – komunalna infrastruktura

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Karojba za 2018. godinu

Tihomir Radoslav – Financijsko izvješće od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Saša Ivančić – Financijsko izvješće od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Sanja Lakošeljac – Financijsko izvješće od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Dalibor Beletić – Financijsko izvješće od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obrazloženje o izvršenju proračuna Općine Karojba za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata za 2017. godinu

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata za 2017. godinu

Financijski izvještaj za 2017. godinu – Tihomir Radoslav

Financijski izvještaj za 2017. godinu – Sanja Lakošeljac

Financijski izvještaj za 2017. godinu – Saša Ivančić

Financijski izvještaj za 2017. godinu – Dalibor Beletić

Bilješke uz financijska izvješća za 2017. – Općina Karojba

Financijski izvještaj za 2017. godinu – Općina Karojba

Odluka o raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka u 2018. godini

Odluka o izvršavanju za 2018. godinu

Program socijalno-zdravstvenih potreba u 2018. godini

Program javnih potreba u području školstva i obrazovanja u 2018. godini

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja u 2018. godini

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji u 2018. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2018. godini

Pogram održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Proračun Općine Karojba za 2018. godinu

 

2017

Izmjene i dopune Proračuna Općine Karojba za 2017. godinu

Izmjena i dopuna programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2017. godini

Izmjena i dopuna programa javnih potreba u području školstva i obrazovanja u 2017. godini

Izmjena i dopuna programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja u 2017. godini

Izmjena i dopuna programa javnih potreba u području sporta i rekreacije u 2017. godini

Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Izmjena i dopuna Pogram održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna (2017)

Plan nabave 2017. – II. izmjene i dopune

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Karojba

Izvještaj o donacijama do 30.06. – Denis Lakošeljac

Izvještaj o donacijama do 30.06.2017. – Dejan Pilat

01 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu

02 Godišnji izvještaj o izvršenju Programa gadnje za 2016. godinu

03 Godišnji izvještaj o izvršenju Pograma održavanja za 2016. godinu

04 Godišnji izvještaj o izvršenju Programa predškolskog za 2016. godinu

05 Godišnji izvještaj o izvršenju Programa školskog za 2016. godinu

06 Godišnji izvještaj o izvršenju Programa kulture za 2016. godinu

07 Godišnji izvještaj o izvršenju Programa sporta i rekreacije za 2016. godinu

08 Godišnji izvještaj o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenog za 2016. godinu

Plan nabave 2017. – I. izmjene i dopune

09 Izmjene i dopune Proračuna Općine Karojba za 2017. godinu

Financijski izvještaj za 2016. godinu – Općina Karojba

Financijski izvještaj za 2016. godinu – Denis Lakošeljac

Financijski izvještaj za 2016. godinu – Dejan Pilat

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2017.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu i rekreaciji u 2017.

Program socijalno-zdravstvenih potreba u 2017.

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji u 2017.

Program javnih potreba u području školstva i obrazovanja u 2017.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja u 2017.

Program javnih potreba u kulturi u 2017.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.

Proračun Općine Karojba za 2017.

 

2016

Izmjene i dopune programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2016.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi u 2016.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u području školstva i obrazovanja u 2016.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja u 2016.

Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016

Izmjena i dopuna pograma održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016

Izmjene i dopune Proračuna za 2016

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Karojba za 2016. godinu

Izvještaj o donacijama do 30.06.2016. – Denis Lakošeljac

Izvještaj o donacijama do 30.06.2016. – Dejan Pilat

Godišnji obračun o izvršenju proračuna 2015.

Proračun 2016.

O izvršavanje proračuna 2016

Program socijalno zdravstvenog 2016

Program sporta 2016

Program školskog 2016

Program predškolskog 2016

Program kulture 2016

Program gadnje 2016

Pogram održavanja 2016

O raspoređivanje sredstava za političke stranake u 2016

Financijski izvještaj za 2015. godinu – Dejan Pilat

Financijski izvještaj za 2015. godinu – Denis Lakošeljac

 

2015

Financijski izvještaj za 2015. godinu

Rebalans 2015

ID – Program školskog 2015

ID – Program sporta 2015

ID – Program socijalno zdravstveni 2015

ID – Program predškolskog 2015

ID – Program održavanja 2015

ID – Program kulture 2015

ID – Program gradnje 2015

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Karojba za 2015. godinu

Izvještaj o donacijama do 30.06.2015. – Denis Lakošeljac

Izvještaj o donacijama do 30.06.2015. – Dejan Pilat

Proračun Općine Karojba za 2015. godinu

Odluka o izvršavanje proračuna za 2015. godinu

 

2014

Financijski izvještaj za 2014. godinu – Općina Karojba

Financijski izvještaj za 2014. godinu – Dejan Pilat

Financijski izvještaj za 2014. godinu – Denis Lakošeljac