Category Archives: Novosti

Radovi na cesti Karojba – Tićan

Krajem svibnja 2023. započinju radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste 5042 (dionica Karojba – Tićan), izgradnji kanalizacijskog kolektora i rekonstrukciji odvodnog ogranka, a planirani rok izvođenja radova je 90 dana. Fekalne i vodovodne instalacije polažu se u duljini od 730 metara te će zbog opasnosti i zahtjevnosti radova, ali i iskopa koji se moraju obaviti na dubini od 1.30 metara, dionica ceste u naselju Močibobi biti zatvorena za promet. Propuštati će se mještani naselja Soldatići do svojih kuća sve do faze samih prekopa na poziciji ulaza u lokalnu cestu prema naselju.
Radovi moraju započeti u navedenom periodu budući da se po tehnološkim preporukama moraju izvooditi u sušnom razdoblju.
Službeni obilazni pravac je Kičer – Baderna – Tićan, a za lokalno stanovništvo urediti će se pristupni pravci.
Kontakt telefon: 098 880 354 (Marko Lakošeljac)

Natječaj za prijam u služu – Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba, raspisuje:
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba
VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

 • 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca
  Opći uvjeti:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
  Posebni uvjeti:
 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit,
 • poznavanje Office paketa u Windows okruženju,
 • poznavanje rada na računalu.
  Na Javni natječaj (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.
  Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
  U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.).
  Na Natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit, ako imaju na odgovarajućim poslovima radnog iskustva najmanje godinu dana, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od prijma u službu.
  Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.
  Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.
  Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
  Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava Natječajem dostupan je na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj: 21/22.).
  Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Natječajem dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj: 31/22.).
  Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Općine Karojba i na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr, najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.
  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
  Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17. i 98/19.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
  Poveznica na Internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19. i 84/21.) je:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
  Poveznica na Internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21.) je:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
  Prijava na Natječaj mora sadržavati:
  – životopis,
  – dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
  – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
  – dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  – dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine (preslik ugovora, rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),
  – uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da isti nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 04/18. i 122/19.), ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava (izvornik ili elektronički zapis),
  – vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 04/18. i 122/19.) (izvornik),
  – dokaz o poznavanju Office paketa u Windows okruženju (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),
  – dokaz o položenom državnom ispitu.
  U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
  Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.
  Prije donošenja rješenja o rasporedu dokazi prilaženi u presliku dostavit će se u izvorniku ili ovjerenom presliku.
  Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju.
  Nepravovremene i nepotpune prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelje nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na Natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj.
  Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od objave Natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, 52424 Motovun, s naznakom: »Javni natječaj za
  prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba – NE OTVARAJ«.
  O rezultatima Natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Savjetovalište za prehranu u Pazinu!

Dva puta mjesečno/četvrtkom, u prostorima epidemiološke službe na adresi Ul. Jurja Dobrile 1 (Dom zdravlja).
Rad s korisnicima je od 13h do 19h. Termini: 11.05.2023., 25.5.2023., 15.06.2023. i 29.06.2023.
Zainteresirani se mogu javiti i rezervirati (telefonski ili mailom) svoj termin za savjetovanje.
Sve su usluge besplatne za građane te nije potrebna uputnica.
Ovisno o razlogu dolaska (zdravo mršavljenje, kvaliteta prehrane, dijetoterapija, zdravstveni problemi, sportska prehrana, dobivanje na tjelesnoj masi…), prvo savjetovanje traje oko 60 minuta, a uključuje razgovor (opći podaci, anamneza, lijekovi, dnevnik prehrane…), mjerenja te pisane upute za prehranu; dok kontrolna savjetovanja traju oko 30 min, a najčešće uključuju mjerenja i praćenje napretka.
Stručna osoba koja vodi savjetovanja u gradu Pazinu je Jovanka Katić, dipl.ing.preh.teh., a kontakt brojevi su 052/529-022; 052/529-023 i 099/380 4545.

Natječaj za prijam u služu – Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba
VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

 • 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca
 • 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje Office paketa u Windows okruženju,
 • poznavanje rada na računalu.

Prijava na Natječaj mora sadržavati:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine (preslik ugovora, rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da isti nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 04/18. i 122/19.), ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava (izvornik ili elektronički zapis),
– vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 04/18. i 122/19.) (izvornik),
– dokaz o poznavanju Office paketa u Windows okruženju (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu.

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.
Prije donošenja rješenja o rasporedu dokazi prilaženi u presliku dostavit će se u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelje nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na Natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja, vlastoručno potpisana od strane podnositelja prijave, podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od objave Natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, 52424 Motovun, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba – NE OTVARAJ«.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Cijeli natječaj možete pogledati ovdje: