Komunalna naknada i Komunalni doprinos

Komunalne djelatnosti

Komunalni red i redarstvo

Gospodarenje otpadom

Kućni ljubimci

Evidenciju komunalne infrastrukure Općine Karojba možete pogledati u nastavku: Evidencija komunalne infrastrukture.

PRIJAVA KVAROVA JAVNE RASVJETE

Sve kvarove javne rasvjete na području Općine Karojba građani mogu prijavljivati do 20.-og u tekućem mjesecu budući se obilazak na terenu obavlja od 20.-og do 30.-og u mjesecu.

Prijave se mogu vršiti:

telefonom na broj: 052/683-445 ili 052/683-446,

putem elektroničke pošte na: komunalniredar@karojba.hr ,

ili  putem web obrasca.

Prijavi bespravnu gradnju