Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11 i 144/12) i članka 16. Statuta Općine Karojba, (“Službene novine Grada Pazina” broj 23/09.) Općinsko vijeće općine Karojba na sjednici održanoj 22. ožujka 2013. godine, donosi:

Statut Općine Karojba

Izmjene i dopune Statuta Općine Karojba 2018.

Izmjene i dopune Statuta Općine Karojba 2020.

Izmjene i dopune Statuta Općine Karojba 2021.