Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice JUO Općine Karojba

Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
Uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
 • najmanje jedna (1) godina iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje Office paketa u Windows okruženju.

Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisane uvjete stupnja obrazovanja, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • sveučilišni prvostupnik odnosno stručni prvostupnik pravne struke, te sveučilišni prvostupnik, stručni prvostupnik, magistar struke ili stručni specijalist druge društvene struke,
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje Office paketa u Windows okruženju.

Na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima – članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na Oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju na odgovarajućim poslovima radnog iskustva najmanje godinu dana, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od prijma u službu.
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist pravne struke odnosno sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene struke.
Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.
Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/10., 48/16. i 50/16.).
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Općine Karojba i na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.
Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • preslik osobne iskaznice ili domovnice,
 • dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora ili rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),
 • uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original, ne stariji od 3 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju Office paketa u Windows okruženju (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
 • pisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu.
Prije donošenja rješenja o rasporedu dokazi priloženi u preslici dostavit će se u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu.
Nepravovremene i nepotpune prijave na Oglas neće se razmatrati, niti će se podnositelje nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na Oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Oglas.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Pazin, osobno ili poštom na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, 52 424 Motovun, s naznakom «Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela».
Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.
O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
Osobni podaci prikupljeni temeljem ovog Oglasa prikupljaju se, obrađuju, koriste i štite u skladu s Pravilnikom o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka (,,Službene novine Grada Pazina“ broj: 19/18.), koji se zajedno sa Odlukom o sadržaju informacije privatnosti Općine Karojba nalazi objavljen na web stranici Općine Karojba (www.karojba.hr).

Oglas možete preuzeti u nastavku: Oglas za imenovanje pročelnika JUO.