Prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije objavljenog na oglasnoj ploči Općine Karojba te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Karojba od 21. svibnja 2020. godine:

I. Opće obavijesti:

Za kandidate prijavljene na gornji Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije (dalje: Oglas), koji nisu zaprimili obavijest putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na Oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz istog, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja – ispit znanja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Oglasa.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

II. Područje testiranja:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.)
 2. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj: 115/16. i 101/17.)
 3. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10.)
 4. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.)
 5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19.)

III. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Testiranje kandidata održat će se u utorak, 09. lipnja 2020. godine s početkom u 17,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Karojba, Karojba 1, Karojba.
Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • od 17,00 do 18,00 – provjera znanja – pisani test
 • od 18,00 do 18,30 – pauza
 • od 18,30 sati – intervju

IV. Pravila testiranja:

a) Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
b) Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati ni ocjenjivati.

Upute možete preuzeti u nastavku: Obavijesti i upute kandidatima.