Obvijesti i upute kandidatima – Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije

objavljenog na oglasnoj ploči Općine Karojba i u „Narodnim novinama“ broj 05/17 od

18. siječnja 2017. godine.

I. Opće obavijesti:

Za kandidate prijavljene na gornji Javni natječaj (dalje: Natječaj) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije, koji nisu zaprimili obavijest putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na Natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja – ispit znanja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

II. Područje testiranja

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)

2. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj: 115/16)

3. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10)

4. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)

5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15 i 87/16)

III. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje kandidata održat će se u ponedjeljak, 13. veljače 2017. godine s početkom u 08,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Karoja, Karoja 1, Karojba.

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

  • od 08,00 do 09,00 – provjera znanja – pisani test

  • od 09,00 – intervju

IV. Pravila testiranja

a) Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

b) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati ni ocjenjivati.

KLASA: 112-01/17-01/02

URBROJ: 2163/08-01-01-17-5

Karojba, 07. veljače 2017. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja