Obavijesti i upute kandidatima za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije objavljenog na Internet stranici Općine Karojba i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 05. ožujka 2024. godine

I. Opće obavijesti:
Za kandidate prijavljene na gornji Oglas (dalje: Oglas) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije, koji nisu zaprimili obavijest putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na Oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja – ispit znanja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Natječaja.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

II. Područje testiranja
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
2. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21),
3. Odluka o porezima Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ br. 56/23),
4. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23)
5. Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21),
6. Ovršni zakon („Narodne novine“ br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22 i 06/24),
7. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 158/23),
8. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ br. 85/23).

III. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja
Testiranje kandidata održat će se u četvrtak 21. ožujka 2024. godine s početkom u 16,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Karojba, Karojba 1, Karojba.

Testiranje će se provesti na sljedeći način:
– od 16,00 do 17,00 – provjera znanja – pisani test
– od 17,00 – intervju

IV. Pravila testiranja
a) Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
b) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati ni ocjenjivati.