Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
prijavljenim na Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije
objavljenog na oglasnoj ploči Općine Karojba te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Karojba od 05. lipnja 2018. godine

I. Opće obavijesti:
Za kandidate prijavljene na gornji Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije (dalje: Oglas), koji nisu zaprimili obavijest putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na Natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja – ispit znanja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Oglasa.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

II. Područje testiranja
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 i 123/17)
2. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj: 115/16 i 101/17)
3. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10)
4. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)

III. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja
Testiranje kandidata održat će se u utorak, 26. lipnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Karoja, Karojba 1, Karojba.
Testiranje će se provesti na sljedeći način:
od 17,00 do 18,00 – provjera znanja – pisani test
od 18,00 do 19,00 – pauza
od 19,00 sati – intervju

IV. Pravila testiranja
a) Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
b) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati ni ocjenjivati.

Upute možete preuzeti ovdje: Obavijesti i upute kandidatima