Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Karojba

Općinski načelnik Općine Karojba raspisuje Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Karojba

Cijeli natječaj može se pročitati i preuzeti u rubrici NATJEČAJI, te u nastavku: Javni Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Karojba.

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Karojba

I. Prodaji se, kao cjelina, prikupljanjem pisanih ponuda izlažu:
– građevinsko zemljište katastarske oznake k.č. 1043, upisano u zk. ul. broj 804, k.o. Karojba, površine 899 m2, u naravi vinograd;
– građevinsko zemljište katastarske oznake k.č. 1044, upisano u zk. ul. broj 804, k.o. Karojba, površine 1464 m2, u naravi oranica.
Početna kupoprodajna cijena predmetnih nekretnina iznosi 477.400,00 kuna.
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 10.000,00 kuna.

II. Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te ostale fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim propisima.

Pisana ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice) – za fizičku osobu;
– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime osobe za zastupanje, presliku izvoda iz sudskog registra – za pravnu osobu;
– visinu ponuđene cijene;
– dokaz o uplati garantnog pologa;
– broj računa – IBAN i naziv poslovne banke natjecatelja u slučaju povrata garantnog pologa.

Neće se prihvatiti i uzeti u razmatranje ponuda ponuditelja koji ima nepodmirene obveze prema Općini Karojba po bilo kojoj pravnoj osnovi.

III. Rok za dostavu ponuda je petnaest (15) dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Općine Karojba.

Pisane ponude sa svim prilozima, šalju se poštom preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenoj omotnici na adresu OPĆINA KAROJBA, Karojba 1, 52 424 Motovun, s naznakom “PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARATI”.

Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati.

IV. Povjerenstvo za promet imovinom u vlasništvu Općine Karojba otvoriti će i pregledati prispjele ponude u roku od petnaest (15) dana od proteka roka za podnošenje ponuda, a sudionici Natječaja će o rezultatu Natječaja biti obaviješteni u daljnjem roku od petnaest (15) dana računajući od dana otvaranja pisanih ponuda.

V. Prilikom podnošenja ponude za natječaj uplaćuje se garantni polog u iznosu od 10.000,00 kuna na žiro račun Proračuna Općine Karojba broj IBAN: HR7124020061859600009, pozivom na broj HR68 7889-OIB, za fizičke i pravne osobe, s naznakom svrhe doznake “Garantni polog za sudjelovanje u Natječaju za kupnju nekretnine“.
Garantni polog uračunat će se najpovoljnijem natjecatelju u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u natjecanju garantni polog se vraća na broj računa koji je natjecatelj dužan navesti u ponudi.

VI. Nekretnine iz točke I. kupuju se po sistemu viđeno – kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

VII. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i druge uvjete natječaja.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
Najpovoljniji prvi ponuditelj koji odustane od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine.

VIII. Ostali uvjeti kupnje bit će uređeni ugovorom koji će biti i osnova za uknjižbu prava vlasništva.

IX. Kupac je dužan cjelokupnu kupoprodajnu cijenu platiti u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji sa Općinom Karojba. Pravo vlasništva kupac može upisati u zemljišnu knjigu nakon što plati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene i eventualnih zakonskih zateznih kamata. Općina Karojba ima pravo jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s isplatom kupoprodajne cijene.

X. Općina Karojba zadržava pravo da po prispjelim ponudama na Natječaj ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuditelja bez obaveze da natjecatelje obavijesti o razlozima za takav postupak.

XI. Troškove objave i provebe Natječaja snosi Općina Karojba, dok troškove ovjere potpisa te troškove nastale u zemljišnoknjižnim postupcima snosi kupac.

XII. Obavijest o Natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Karojba prikupljanjem pisanih ponuda objavljena je u dnevnom listu «Glas Istre», a cjeloviti tekst Natječaja istovremeno se objavljuje na Oglasnoj ploči Općine Karojba i na web stranici Općine Karojba www.karojba.hr.

XIII. Za sve informacije i obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, kao i eventualni dogovor oko obilaska nekretnina, svi zainteresirani mogu se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba na telefon: 052/683-445