Natječaj za stipendije

Općinski načelnik Općine Karojba temeljem članka 5. a u svezi sa člankom 2. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima s područja Općine Karojba (Službene novine Grada Pazina, broj: 28/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik), objavljuje dana 05. listopada 2015. godine slijedeći

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj 2015./2016. godini

I.

U školskoj / akademskoj 2015./2016. godini Općina Karojba dodijelit će do 4 stipendije redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Karojba, za nastavak školovanja na visokim učilištima (fakulteti, visoke škole i akademije u okviru sveučilišta ili veleučilišta) izvan područja Općine Karojba.

Stipendije se odobravaju za razdoblje od 1 (jedne) godine, a isplaćuju se za razdoblje od 01. listopada do 31. srpnja tekuće akademske godine.

II.

Stipendija se može dodijeliti redovitom studentu koji ima prebivalište na području Općine Karojba na osnovi slijedećih mjerila i kriterija propisanih Pravilnikom:

  1. uspjeh studenta u prethodnoj školskoj/studijskoj godini,

  2. godina studija,

  3. materijalni položaj,

  4. socijalni uvjeti,

  5. deficitarna zanimanja od značenja za Općinu.

Na temelju navedenih mjerila i kriterija, a koji se iskazuju u bodovima, izrađuje se Rang-lista na osnovi koje se izvršava izbor Stipendista u skladu sa Pravilnikom.

Iznos stipendije, način i rokovi isplate kao i druga prava i obveze između Stipendista kojemu je odobrena stipendija i Općine utvrđuju se Ugovorom o stipendiranju, u skladu sa Pravilnikom.

III.

Stipendisti kojima bude odobrena stipendija za nastavak školovanja na visokim učilištima preuzeti će ugovornu obvezu da će po završetku školovanja raditi na području Općine – Stipenditora, najmanje onoliko vremena koliko bude trajala isplata stipendije.

IV.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, i to najkasnije do 15. listopada 2015. godine.

Nepravodobne i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.

Prijavi je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Prijepis ocjena postignutih u prethodnoj godini školovanja/studiranja;

2. Potvrdu ili uvjerenje o upisu na odgovarajuće visoko učilište, s naznakom godine studiranja;

3. Presliku osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu;

4. Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva (obrazac se može preuzeti na Internet stranici Općine Karojba www.karojba.hr);
5
. Odgovarajuće potvrde o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstava

(npr. Potvrda u o dohotku Porezne uprave za razdoblje od tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem se podnosi Prijava ili Potvrda o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj plaći za razdoblje od tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem se podnosi Prijava, ili Potvrda o visini mirovine za prethodni mjesec);

6. Odgovarajuće isprave kojima se dokazuje ispunjavanje socijalnih uvjeta sukladno članku 13. Pravilnika:
a)
Smrtni list – ukoliko je podnositelj Prijave bez jednog ili oba roditelja;
b)
rješenje ili potvrde Centra za socijalnu skrb – ukoliko je podnositelj Prijave dijete samohranog roditelja;

c) Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ukoliko je podnositelj Prijave osoba s invaliditetom iznad 50%;

d) izjavu ili drugi dokaz da živi u udomiteljskoj obitelji;
e)
Rodni list djeteta – ukoliko je podnositelj Prijave roditelj djeteta;
f)
Ugovor o najmu – ukoliko je podnositelj Prijave podstanar u mjestu školovanja;
g)
Potvrda ili Uvjerenje o upisu za svakog člana obitelji koji se nalazi na redovitom školovanju u osnovnoj školi, srednjoj školi ili na visokom učilištu;
7. Drugi dokumenti ako su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz ovog Natječaja.

VI.

Ovaj Natječaj objaviti će se na internetskim stranicama (www.karojba.hr) i na Oglasnoj ploči Općine Karojba.

Dodatne informacije u svezi sa provedbom ovoga Natječaja mogu se dobiti u sjedištu Općine Karojba, osobno ili putem telefona na 683-445.

KLASA: 604-01/15-01/01

URBROJ: 2163/08-01-01-15-1

Karojba,05. listopada 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK

Alen Rosić

Dokumenti natječaja:

Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj 2015./2016. godini

Izjava o zajedničkom domaćinstvu