Natječaj za prodaju nekretnina – Građevinsko zemljište u naselju Močibobi

Općinski načelnik Općine Karojba, raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Karojba

Prodaji se, prikupljanjem pisanih ponuda izlaže:

Nekretnina u k.o. Karojba: Građevinsko zemljište u naselju Močibobi, katastarske oznake k.č.br. 1014/2, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižni odjel Pazin u zk.ul. 804 za k.o. Karojba, vlasništvo OPĆINE KAROJBA, OIB: 83507857596, Karojba 1, Karojba, površine od 211 m².

Početna kupoprodajna cijena predmetne nekretnine iznosi 5.400,00 EUR/40.686,30 HRK1.

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 540,00 EUR/4.068,63 HRK.

Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te ostale fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim propisima.

Pisana ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice) – za fizičku osobu;

– naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime osobe za zastupanje, presliku izvoda iz sudskog registra – za pravnu osobu;

– visinu ponuđene cijene;

– dokaz o uplati garantnog pologa;

– potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Karojba, ne stariju od 30 dana;

– broj računa – IBAN i naziv poslovne banke natjecatelja u slučaju povrata garantnog pologa.

Neće se prihvatiti i uzeti u razmatranje ponuda ponuditelja koji ima nepodmirene obveze prema Općini Karojba po bilo kojoj pravnoj osnovi.

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave Javnog natječaja na Oglasnoj ploči Općine Karojba.

Pisane ponude sa svim prilozima, šalju se poštom preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenoj omotnici na adresu OPĆINA KAROJBA, Karojba 1, 52424 Motovun, s naznakom “PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA – NE OTVARATI”.

Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati.