Natječaj za prijam u službu – Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE.

1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca
1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje Office paketa u Windows okruženju,
 • poznavanje rada na računalu.

 

Prijava na Natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine (preslik ugovora, rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da isti nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 04/18. i 122/19.), ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava (izvornik ili elektronički zapis),
 • vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 04/18. i 122/19.) (izvornik),
 • dokaz o poznavanju Office paketa u Windows okruženju (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu.

 

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.
Prije donošenja rješenja o rasporedu dokazi prilaženi u presliku dostavit će se u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelje nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na Natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja, vlastoručno potpisana od strane podnositelja prijave, podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od objave Natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, 52424 Motovun, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba – NE OTVARAJ«.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Cijeli natječaj možete pogledati ovdje: Natječaj za prijam u službu