Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Karojba za 2021. godinu

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Karojba za 2021. godinu

I.

Općina Karojba poziva udruge i druge organizacije civilnog društva (dalje u tekstu: OCD) koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave na financijsku podršku iz Proračuna Općine Karojba za 2021. godinu.

II.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
 • Prioritetno područje 2 – KULTURA
 • Prioritetno područje 3 – SPORT
 • Prioritetno područje 4 – OSTALA PODRUČJA

III.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 46.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 500,00 kuna, a najveći ovisi o prioritetnom području (socijalna skrb i zdravstvo – 10.000,00 kuna, kultura – 6.000,00 kuna, sport – 12.000,00 kuna i ostala područja – 1.000,00 kuna).

IV.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 32 dana, te je zadnji dan za podnošenje prijava 15. ožujka 2021. godine.

V.

Svaka udruga odnosno druga OCD može prijaviti najviše jedan program i jedan projekt/manifestaciju u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31.12.2021. godine.

VI.

Prijavu programa/projekta/manifestacije na Natječaj može podnijeti udruga odnosno druga OCD sa sjedištem na području Općine Karojba i/ili koje provode program/projekt/manifestaciju na području Općine Karojba i /ili za korisnike s područja Općine Karojba i to u prioritetnim područjima, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti, a što je podrobnije definirano Uputama za prijavitelje. Udruge odnosno druge OCD koje se javljaju na ovaj Natječaj moraju biti upisane u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar, posjedovati RNO broj, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane Javnim natječajem i Uputama za prijavitelje.

VII.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Karojba (www.karojba.hr) Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje.

VIII.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za program/projekt/manifestaciju u Proračunu Općine Karojba za 2021. godinu, Općina Karojba sklopiti će Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu/manifestaciji.

IX.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje Općinski načelnik Općine Karojba.

X.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima i uvjetima definiranima u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

XI.

Prijave se, na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranicama Općine Karojba (www.karojba.hr), šalju poštom ili neposredno predaju pisarnici Općine Karojba, na sljedeću adresu:

 • Općina Karojba
  Jedinstveni upravni odjel
  Karojba 1, 52 424 Motovun
  „Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Karojba za 2021. godinu – ne otvaraj“

do 15. ožujka 2021. godine

XIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske opcina@karojba.hr.

XIV.

Osobni podaci od strane Općine Karojba prikupljaju se isključivo u svrhu provođenja ovog natječaja te se obrađuju, koriste i štite u skladu s Pravilnikom Općine Karojba o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka, koji se zajedno s Odlukom Općine Karojba o sadržaju Informacije privatnosti nalazi objavljen na službenim Internet stranicama Općine Karojba.

Svi potrebi dokumenti mogu se pronaći i preuzeti u rubrici: Udruge.