Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Općina Karojba kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području Općine Karojbe objavljuje JAVNI POZIV.
Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na predmetnim nekretninama i onim koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: NC 5005 – Karojba (ŽC5007) – Kamena Vas – Rabotani u k.o. KAROJBA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se nerazvrstana cesta evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao –javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Karojbe.
Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka NEKRETNINE d.o.o., Mažeri 11, Kostrena, 51221 Kostrena, odgovorna osoba Sandro Viškanić, dipl.ing.geod., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 719.
Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će 16. siječnja 2024. godine u 12,00 sati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Sandra Viškanića, dipl.ing.geod. koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Radi većeg obima mjerenja molimo da kontaktirate ovlaštenog inženjera geodezije ukoliko planirate prisustvovati terenskom uviđaju na telefonski broj tvrtke Nekretnine d.o.o. 051/312-160.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 18. siječnja 2024. godine (četvrtak) u vremenu od 10,00 do 12,00 sati u prostorijama Općine Karojba, Karojba 1, 52424 Motovun.

Izvješće o izrađenom elaboratu – Javni poziv (NC 5005 – Karojba (ŽC5007) – Kamena Vas – Rabotani, k.o. KAROJBA)