Natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj 2023./2024. godini

Općinski načelnik Općine Karojba temeljem članka 5. a u vezi s člankom 2. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima s područja Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj: 31/17., u daljnjem tekstu: Pravilnik), objavljuje dana 10. listopada 2023. godine, sljedeći

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija u akademskoj 2023./2024. godini

 I.

U akademskoj 2023./2024. godini Općina Karojba dodijelit će do deset (10) stipendija redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Karojba, za nastavak školovanja na visokim učilištima (fakulteti, visoke škole i akademije u okviru sveučilišta ili veleučilišta) izvan područja Općine Karojba.

Stipendije se odobravaju za razdoblje od jedne (1) godine, a isplaćuju se za razdoblje od 01. listopada do 31. srpnja tekuće akademske godine.

 

II.

Stipendija se može dodijeliti redovitom studentu koji ima prebivalište na području Općine Karojba na osnovi sljedećih mjerila i kriterija propisanih Pravilnikom:

 1. uspjeh studenta u prethodnoj školskoj/studijskoj godini,
 2. godina studija,
 3. materijalni položaj,
 4. socijalni uvjeti,
 5. deficitarna zanimanja.

Na temelju navedenih mjerila i kriterija, a koji se iskazuju u bodovima, izrađuje se Rang-lista na osnovi koje se izvršava izbor Stipendista u skladu sa Pravilnikom.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 eura / 753,45 kuna.

Način i rokovi isplate kao i druga prava i obveze između Stipendiste kojemu je odobrena stipendija i Općine Karojba utvrđuju se Ugovorom o stipendiranju, u skladu s Pravilnikom.

 

III.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, na propisanom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba ili preuzeti sa Internet stranice Općine Karojba (www.karojba.hr), dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, Karojba i to najkasnije do 10. studenoga 2023. godine.

Nepravodobne i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

IV.

Prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijepis ocjena postignutih u prethodnoj godini školovanja/studiranja;
 2. Potvrdu ili uvjerenje o upisu na odgovarajuće visoko učilište, s naznakom godinevstudiranja i studijskog programa;
 3. Presliku osobne iskaznice (uz ispunjenu privolu za obradu osobnih podataka) ilivuvjerenja o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci);
 4. Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva;
 5. Odgovarajuće potvrde o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva – Potvrda o visini dohotka izdana od strane Porezne uprave za prethodnu godinu; – (obrazac privole za obradu osobnih podataka pod 3. i Izjava pod 4. mogu se preuzeti na Internet stranici Općine Karojba (www.karojba.hr) ili u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba)
 6. Odgovarajuće isprave kojima se dokazuje ispunjavanje socijalnih uvjeta sukladno članku 13. Pravilnika:
 7. Drugi dokumenti ako su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz ovog Javnog natječaja.

a) Smrtni list – ukoliko je podnositelj Prijave bez jednog ili oba roditelja;

b) Rješenje ili potvrde Hrvatskog zavoda za socijalni rad – ukoliko je podnositelj Prijave dijete samohranog roditelja;

c) Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ukoliko je podnositelj Prijave osoba s invaliditetom iznad 50%;

d) Izjavu ili drugi dokaz da živi u udomiteljskoj obitelji;

e) Rodni list djeteta – ukoliko je podnositelj Prijave roditelj djeteta;

f) izjavu ili drugi dokaz da živi u jednoroditeljskoj obitelji;

g) Ugovor o najmu – ukoliko je podnositelj Prijave podstanar u mjestu školovanja;

h) Potvrda ili Uvjerenje o upisu za svakog člana obitelji koji se nalazi na redovitom školovanju u osnovnoj školi, srednjoj školi ili na visokom učilištu;

      7.  Drugi dokumenti ako su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz ovog Javnog natječaja.

 

V.

Deficitarni studijski programi, sukladno podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a za upis kojih se stječu dodatni bodovi, jesu:

– predškolski odgoj

– elektrotehnika

– engleski jezik – nastavnički smjer

– matematika – nastavnički smjer

– fizika – nastavnički smjer

– informatika – nastavnički smjer

– rehabilitacija

– medicina

– farmacija

– socijalni rad.

 

VI.

Ovim Javnim natječajem podnositelja Prijave se upoznaje da Općina Karojba osobne podatke prikupljene provedbom ovog Javnog natječaja prikuplja, obrađuje, koristi i štiti u skladu s pravilima Opće uredbe o zaštiti podataka, nacionalnog zakonodavstva i Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka Općine Karojba, koji se zajedno sa Odlukom o sadržaju informacije privatnosti nalazi objavljen na internetskoj stranici Općine Karojba (www.karojba.hr) te da će se Prijedlog Rang liste kao i Konačna Rang lista o dodjeli stipendija na službene Internet stranice Općine Karojba objaviti sukladno pravilima Opće uredbe o zaštiti podataka, nacionalnog zakonodavstva  i Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka Općine Karojba.

 

VII.

Ovaj Javni natječaj objavit će se na internetskoj stranici Općine Karojba  (www.karojba.hr) i na Oglasnoj ploči Općine Karojba.

Dodatne informacije u vezi s provedbom ovog Javnog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Karojba osobno ili putem telefona na 052/683-445.

 

Cijeli natječaj i potrebne obrazce možete preuzeti u rubrici: NATJEČAJI.