Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
  • jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje office paketa u windows okruženju.

Na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na Oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju u odgovarajućoj struci radni staž duži od vremena određenog za vježbenički staž, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj 48/16.).

Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/10. i 50/16.).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Općine Karojba i na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:
životopis
dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
preslik osobne iskaznice ili domovnice
potvrdu o radnom stažu evidentiranom u matičnu evidenciju HZMO-a
dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (preslik ugovora ili rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original, ne stariji od 3 mjeseca)
dokaz o poznavanju Office paketa u Windows okruženju (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)
dokaz o položenome državnom stručnom ispitu
pisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od
objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Pazin, osobno ili poštom na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, 52 424 Motovun, s naznakom «Za prijam u službu».

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Oglas možete preuzeti ovdje: Oglas za prijam u službu – računovodstvo i financije