Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 04/18), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba donosi ODLUKU o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme.

Članak I.

Poništava se Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba, na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi zamjene duže vremena odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca, KLASA: 112-01/18-01/06, URBROJ: 2163/08-03-01-18-01 od 07. svibnja 2018. godine, objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Općine Karojba dana 07. svibnja 2018. godine

Članak II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Karojba.

PROČELNICA

Aida Drkić, mag. iur., v.r.

Odluku možete preuzeti ovdje: Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme