Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba

temelju članka 19. stavka 2. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), Općinski načelnik Općine Karojba raspisuje

OGLAS

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba – 1izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca

Uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

– najmanje jedna (1) godina iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni ispit,

– poznavanje Office paketa u Windows okruženju.

Iznimno, ako se na Oglas ne javi osoba koja ispunjava propisane uvjete stupnja obrazovanja, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene struke,

– najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje Office paketa u Windows okruženju.

Na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima – članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na Oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit, ako imaju na odgovarajućim poslovima radnog iskustva najmanje godinu dana, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od prijma u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist pravne struke odnosno sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene struke.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupan je na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj: 21/22.).

Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj: 31/22.).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Općine Karojba i na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17. i 98/19.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Poveznica na Internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19. i 84/21.) je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Poveznica na Internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21.) je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijava na Oglas mora sadržavati:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– preslik osobne iskaznice ili domovnice,

– dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora ili rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),

– uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original, ne stariji od 3 mjeseca),

– dokaz o poznavanju Office paketa u Windows okruženju (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),

– dokaz o položenom državnom ispitu,

– pisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu.

Prije donošenja rješenja o rasporedu dokazi priloženi u preslici dostavit će se u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu.

Nepravovremene i nepotpune prijave na Oglas neće se razmatrati, niti će se podnositelje nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na Oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Oglas.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Pazin, osobno ili poštom na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, 52424 Motovun, s naznakom «Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – u pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela».

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Osobni podaci prikupljeni temeljem ovog Oglasa prikupljaju se, obrađuju, koriste i štite u skladu s Pravilnikom o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka (,,Službene novine Grada Pazina“ broj: 19/18.), koji se zajedno sa Odlukom o sadržaju informacije privatnosti Općine Karojba nalazi objavljen na web stranici Općine Karojba (www.karojba.hr).

KLASA: 112-01/23-01/08

URBROJ: 2163-20-01/01-23-1

Karojba, 21. lipnja 2023.

Oglaas možete preuzeti u nastavku:

Oglas za imenovanje pročelnika JUO 21062023

 

Dodatak 7.7.2023.:

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba od 21. lipnja 2023. godine