Obavijesti i upute kandidatima za pročelnika/pročelnicu JUO Općine Karojba

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba objavljenog na oglasnoj ploči Općine Karojba te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Karojba od 02. kolovoza 2021.

I. Opće obavijesti:
Za kandidate prijavljene na gornji Oglas za prijam u službu pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba (dalje: Oglas), koji nisu zaprimili obavijest putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na Oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja – ispit znanja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Oglasa.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

II. Područje testiranja
1. Ustav RH („Narodne novine“ broj: 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.)
4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09.)
5. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.)
6. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj: 115/16. i 101/17.)
7. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.)
8. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16.)

III. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja
Testiranje kandidata održat će se u srijedu, 25. kolovoza 2021. s početkom u 18,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Karojba, Karojba 1, Karojba.
Testiranje će se provesti na sljedeći način:
– od 18,00 do 19,00 – provjera znanja – pisani test
– od 19,00 do 19,30 – pauza
– od 19,30 – intervju

IV. Pravila testiranja
a) Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
b) Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati ni ocjenjivati.