Obavijest o prikupljanju otpada

Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Karojba

Obavještavamo građane da Usluga d.o.o. vrši prikupljanje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Karojba.
Prikupljanje se vrši na dvije lokacije na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište, a koje će raditi pet radnih dana odnosno po sedmicu na svakoj lokaciji.
Lokacija 1 – Karojba – od 11. prosinca do 15. prosinca 2017.
Lokacija 2 – Motovunski Novaki – od 18. prosinca do 22. prosinca 2017.

Prikupljanje na obje lokacije vršiti će se u terminu:
– ponedjeljak, srijeda i petak – od 12:00 do 15:00 sati
– utorak i četvrtak – od 15:00 do 18:00 sati

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike, metala i stakla,
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 • ostala plastika, staklo i metali,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje, tinta, ljepila, smole,
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 • otpadne gume,
 • glomazni otpad,
 • EE otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje.