Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije objavljenog na oglasnoj ploči Općine Karojba i u „Narodnim novinama“ broj: 51/2023 od 12. svibnja 2023. godine.

I. Opće obavijesti:

Za kandidate prijavljene na gornji Javni natječaj (dalje: Natječaj) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije, koji nisu zaprimili obavijest putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na Natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja – ispit znanja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

II. Područje testiranja

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)

2. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj: 115/16., 101/17. i 114/22.)

3. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10. i 10/23.)

4. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.)

5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)

III. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje kandidata održat će se u ponedjeljak, 5. lipnja 2023. godine s početkom u 16,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Karojba, Karojba 1, Karojba.

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

  • od 16,00 do 17,00 – provjera znanja – pisani test
  • od 17,00 – intervju

IV. Pravila testiranja

a) Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

b) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati ni ocjenjivati.

KLASA: 112-01/23-01/07 URBROJ: 2163-20-03/01-23-4 Karojba, 31. svibnja 2023.