Javni natječaj za dodjelu stipendija u 2022./2023. godini

Općinski načelnik Općine Karojba objavljuje dana 14. listopada 2022. godine Javni natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, na propisanom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba ili preuzeti sa Internet stranice Općine Karojba (www.karojba.hr), dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, Karojba i to najkasnije do 14. studenoga 2022. godine.
Nepravodobne i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Prijepis ocjena postignutih u prethodnoj godini školovanja/studiranja;
2. Potvrdu ili uvjerenje o upisu na odgovarajuće visoko učilište, s naznakom godine studiranja i studijskog programa;
3. Presliku osobne iskaznice (uz ispunjenu privolu za obradu osobnih podataka) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci);
4. Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva;
5. Odgovarajuće potvrde o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva – Potvrda o visini dohotka izdana od strane Porezne uprave za prethodnu godinu; – (obrazac privole za obradu osobnih podataka pod 3. i Izjava pod 4. mogu se preuzeti na Internet stranici Općine Karojba (www.karojba.hr) ili u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba)
6. Odgovarajuće isprave kojima se dokazuje ispunjavanje socijalnih uvjeta sukladno članku 13. Pravilnika:
a) Smrtni list – ukoliko je podnositelj Prijave bez jednog ili oba roditelja;
b) Rješenje ili potvrde Centra za socijalnu skrb – ukoliko je podnositelj Prijave dijete samohranog roditelja;
c) Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ukoliko je podnositelj Prijave osoba s invaliditetom iznad 50%;
d) Izjavu ili drugi dokaz da živi u udomiteljskoj obitelji;
e) Rodni list djeteta – ukoliko je podnositelj Prijave roditelj djeteta;
f) izjavu ili drugi dokaz da živi u jednoroditeljskoj obitelji;
g) Ugovor o najmu – ukoliko je podnositelj Prijave podstanar u mjestu školovanja;
h) Potvrda ili Uvjerenje o upisu za svakog člana obitelji koji se nalazi na redovitom školovanju u osnovnoj školi, srednjoj školi ili na visokom učilištu;
7. Drugi dokumenti ako su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz ovog Javnog natječaja.

Deficitarni studijski programi, sukladno podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a za upis kojih se stječu dodatni bodovi, jesu:
– tehničke znanosti (strojarstvo i elektrotehnika, građevinarstvo)
– prirodne znanosti (biologija – nastavnički smjer, matematika – nastavnički smjer, fizika – nastavnički smjer i informatika – nastavnički smjer),
– biomedicina i zdravstvo (medicina, rehabilitacija i farmacija),
– društvene znanosti (predškolski odgoj, socijalni rad i glazbena pedagogija).

Sve u natječaju možete preuzeti u rubrici NATJEČAJI.