Javni natječaj – pročelnik/pročelnica JUO

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 04/18.), Općinski načelnik Općine Karojba raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

– najmanje jedna (1) godina iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje Office paketa u Windows okruženju.

Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisane uvjete stupnja obrazovanja, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene struke

– najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje Office paketa u Windows okruženju.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima – članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju na odgovarajućim poslovima radnog iskustva najmanje godinu dana, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od prijma u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist pravne struke odnosno sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene struke.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/10., 48/16. i 50/16.).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Općine Karojba i na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– preslik osobne iskaznice ili domovnice,

– dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora ili rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),

– uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original, ne stariji od 3 mjeseca),

– dokaz o poznavanju Office paketa u Windows okruženju (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu,

– pisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu.

Prije donošenja rješenja o rasporedu dokazi prilaženi u presliku dostavit će se u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelje nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, 52424 Motovun, s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA KAROJBA

Općinski načelnik

Alen Rosić, v.r.

KLASA: 112-01/18-01/01

URBROJ: 2163/08-01-01-18-1

Karojba, 30. siječnja 2018.