Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Druga ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba trajati će od 26. studenog 2021. do 03. prosinca 2021. godine.

II.

Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Karojba, Karojba 1, Karojba, radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite i preporukama/nalozima drugih nadležnih tijela. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama – www.karojba.hr.

III.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana 30. studenog 2021. (utorak) s početkom u 13 sati i to putem livestream servisa, sukladno preporuci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 20. ožujka 2020. livestream servis omogućuje sudjelovanje javnosti javnom izlaganju, a pristup je preko linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Karojba na dan javnog izlaganja.

IV.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:
 da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
 da postavljaju pitanja putem livestream servisa o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja
 da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
 da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

V.

Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba je do zaključno 03. prosinca 2021. godine na adresu Općine Karojba, Karojba 1, Karojba ili na e-mail adresu: opcina@karojba.hr.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Dopis možete preuzeti u rubrici: Prostorni plan.

Sve potrebne dokumente možete peuzeti na: Druga ponovna javna rasprava o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja