Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 05. ožujka 2024. godine, objavljuje se OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/ica, u Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba, na određeno vrijeme, radi zamjene odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za
prijam u službu:
– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit,
– poznavanje Office paketa u Windows okruženju,
– poznavanje rada na računalu.

Na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.
Služba se zasniva na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca.
Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člancima 12.,13., 14., Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).
Osoba koja nema položen državni stručni ispit dužna ga je položiti u roku godine dana od prijema u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.
Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.
Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupan je na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj: 21/22).
Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj: 31/22).
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Općine Karojba i na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr, najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17. i 98/19.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Poveznica na Internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19. i 84/21.) je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Poveznica na Internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21.) je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine (preslik ugovora, rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da isti nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 04/18. i 122/19.), ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava (izvornik ili elektronički zapis),
– vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 04/18. i 122/19.) (izvornik),
– dokaz o poznavanju Office paketa u Windows okruženju (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),
– dokaz o položenom državnom ispitu.

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.
Prije donošenja rješenja o rasporedu dokazi prilaženi u presliku dostavit će se u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu.

Nepravovremene i nepotpune prijave na Oglas neće se razmatrati, niti će se podnositelje nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na Oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Oglas.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, 52424 Motovun, s naznakom: »Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba – NE OTVARAJ«.
O rezultatima Oglasa kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.