2024

Odluka o izmjenama odluke o plaći i ostalim pravima Općinskog načelnika

Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretnini za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Karojba k.č. br. 854/2, k.o. Karojba

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi i nerazvrstane ceste – NC 5019

2023

Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Karojba za 2024. godinu

Odluka o prodaji nekretnine k.č. br. 1014/2

Odluka o sufinanciranju kupnje radnih bilježnica za školsku godinu 2023.-2024.

Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin Područnog vrtića u Karojbi za mjesec lipanj 2023. godine

2022

Odluka o kupnji nekretnine k.č. 1926/1 k.o. Novaki Motovunski

Odluka o raspoređivaju sredstava za rad političkih stranaka u 2023. godini

Odluka o financiranju kupnje poklon paketića povodom obilježavanja Dana dječje radosti u 2022. godini

Odluka o korištenju sportske dvorane u Karojbi

Odluka o sufinanciranju radnih bilježnica za školsku godinu 2022.-2023.

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Karojba – k.č. 1592

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Karojba – Nekretnine u k.o. Novaki Motovunski

2021

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću u 2022. godini

Odluka o početku evidentiranja nerazvrstane ceste NC5003

Odluka o sufinanciranju radnih bilježnica za školsku godinu 2021.-2022.

Odluka o početku evidentiranja nerazvrstane ceste

Odluka o kupnji nekretnine (k.č. br. 3770/6, zk.ul. 725, k.o. Novaki Motovunski)

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin

Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Karojba za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2020. godinu

Odluka o davanju ovlaštenja Gradu Pazinu za provedbu javnog natječaja prodaje nekretnine (k.č. 2714-3, k.o. Poreč)

Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća – ožujak 2021.

Izmjene i dopune statuta – ožujak 2021.

2020

Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Zaključak po izvještaju o radu Općinskog načelnika za 2020. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću u 2021. godini

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Karojba

Odluka o prijenosu poslovnog udjela trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o.

Zaključak o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Pazinu

Odluka o fnanciranju kupnje poklon paketića povodom obilježavanja Dana dječje radosti u 2020. godini

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Karojba (k.č. 631/4 k.o. Karojba)

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Karojba (k.č. 575/1 k.o. Karojba)

Odluka o kupnji nekretnine – 6.10.2020.

Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nogometnog igrališta u Karojbi

Sufinanciranje radnih bilježnica za učenike za školsku godinu 2020./2021.

Odluka o sufinanciranju Programa produženog boravka Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin – Područne škole Karojba

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite

Odluku o prodaji nekretnine – 07.07.2020.

Odluku o kupnji nekretnine – 07.07.2020.

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 2020

2019

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću za 2020. godinu

Zaključak o zapošljavanju asistenta – odgajatelja za rad u dječjem vrtiću Olga Ban Pazin – Područnom vrtiću u Karojbi

Sufinanciranje radnih bilježnica za učenike za školsku godinu 2019./2020.

Odluka o davanju suglasnosti Općini Karojba za provedbu ulaganja Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Škropeti

Odluka o ukidanju statusa opće dobro – javna cesta

2018

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Izmjene i dopune Statuta Općine Karojba

2017

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Karojba

Pravilnik o dodjeljivanju stipendija studentima s područja Općine Karojba

Odluka o porezima Općine Karojba

2016

Odluka o korištenju dvorane

Procedura obračuna i naplate općinskih prihoda

Pravilnik o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obaveza

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

2015

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Izmjena Odluke o osnivanju Razvojne agencije Srce Istre