Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba donosi Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme.
I.
Poništava se Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba, na radon mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi zamjene duže vremena odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca, Klasa: 112-01/17-01/06, Urbroj: 2163/08-03-01-17-1 od 13. listopada 2017. godine, objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Općine Karojba dana 13. listopada 2017. godine.
II.
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Karojba.

 

Odluka se u cijelosti može preuzeti ovdje: Odluka o poništenju Oglasa