Upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Aida Drkić
Viša stručna suradnica za računovodstvo i financije – Marinela Mikolić

Adresa: Karojba 1
Telefon: (052) 683 445; 683 446
Fax: 052 616 966
E-mail: opcina-karojba@pu.t-com.hr
OIB: 83507857596


Plan prijma u službu 2017.

Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima

Odluka o koeficijentima službenika

Odluka o visini osnovice službenika

Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela

Pravilnik o unutarnjem redu JUO