Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice JUO Općine Karojba

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba objavljenog na oglasnoj ploči Općine Karojba i u „Narodnim novinama“ broj 120/16 od 21. prosinca 2016.

I. Opće obavijesti:

Za kandidate prijavljene na gornji Javni natječaj (dalje: Natječaj) za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba, koji nisu zaprimili obavijest putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na Natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja – ispit znanja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

II. Područje testiranja

1. Ustav RH („Narodne novine„ broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)

3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11)

4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 07/09)

5. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

6. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16)

7. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)

8. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

III. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje kandidata održat će se u utorak, 17. siječnja 2017. godine s početkom u 09,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Karoja, Karoja 1, Karojba.

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

  • od 09,00 do 10,00 – provjera znanja – pisani test
  • od 10,00 do10,30 – pauza
  • od 10,30 – intervju

IV. Pravila testiranja

a) Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

b) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati ni ocjenjivati.

Cijelu obavijest možete preuzeti u nastavku:

Obavijesti i upute kandidatima