Category Archives: Novosti

Obvijesti i upute kandidatima – Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije

objavljenog na oglasnoj ploči Općine Karojba i u „Narodnim novinama“ broj 05/17 od

18. siječnja 2017. godine.

I. Opće obavijesti:

Za kandidate prijavljene na gornji Javni natječaj (dalje: Natječaj) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije, koji nisu zaprimili obavijest putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na Natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja – ispit znanja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

II. Područje testiranja

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)

2. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj: 115/16)

3. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10)

4. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)

5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15 i 87/16)

III. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje kandidata održat će se u ponedjeljak, 13. veljače 2017. godine s početkom u 08,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Karoja, Karoja 1, Karojba.

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

  • od 08,00 do 09,00 – provjera znanja – pisani test

  • od 09,00 – intervju

IV. Pravila testiranja

a) Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

b) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati ni ocjenjivati.

KLASA: 112-01/17-01/02

URBROJ: 2163/08-01-01-17-5

Karojba, 07. veljače 2017. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), načelnik Općine Karojba raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,

– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje Office paketa u Windows okruženju.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima – članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju na odgovarajućim poslovima radnog iskustva najmanje godinu dana, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od prijma u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava natječajem dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj 48/16.).

Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/10. i 50/16.).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Općine Karojba i na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

životopis,

dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

preslik osobne iskaznice ili domovnice,

dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine (preslik ugovora ili rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),

uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original, ne stariji od 3 mjeseca),

dokaz o poznavanju Office paketa u Windows okruženju (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),

dokaz o položenome državnom stručnom ispitu,

pisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu.

Prije donošenja rješenja o rasporedu dokazi prilaženi u presliku dostavit će se u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelje nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, 52424 Motovun, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj možete preuzeti ovdje:

Natjecaj za prijam u sluzbu – visi strucni suradnik za racunovodstvo i financije

Radionica – Potpora mladim poljoprivrednicima

Razvojna agencija „Srce Istre“ i LAG „Središnja Istra“ pozivaju poljoprivrednike i sve zainteresirane na radionicu vezanu uz natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – tip operacije 6.1.1. ”Potpora mladim poljoprivrednicima” te natječaj u najavi – tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Radionica će se održati u utorak 24. siječnja 2017. godine u Velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 17 sati.

Za više informacija posjetite web stranicu Grada Pazina www.pazin.hr.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice JUO Općine Karojba

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba objavljenog na oglasnoj ploči Općine Karojba i u „Narodnim novinama“ broj 120/16 od 21. prosinca 2016.

I. Opće obavijesti:

Za kandidate prijavljene na gornji Javni natječaj (dalje: Natječaj) za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba, koji nisu zaprimili obavijest putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na Natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja – ispit znanja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

II. Područje testiranja

1. Ustav RH („Narodne novine„ broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)

3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11)

4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 07/09)

5. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

6. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16)

7. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)

8. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

III. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje kandidata održat će se u utorak, 17. siječnja 2017. godine s početkom u 09,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Karoja, Karoja 1, Karojba.

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

  • od 09,00 do 10,00 – provjera znanja – pisani test
  • od 10,00 do10,30 – pauza
  • od 10,30 – intervju

IV. Pravila testiranja

a) Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

b) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati ni ocjenjivati.

Cijelu obavijest možete preuzeti u nastavku:

Obavijesti i upute kandidatima

Konačna rang lista za dodjelu stipendija

Na temelju članka 30. Statuta Općine Karojba (Službene novine Grada Pazina, broj: 09/13.) i članka 7. stavak 3. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima s područja Općine Karojba (Službene novine Grada Pazina, broj: 28/14.), a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2016./2017. godini KLASA: 604-01/16-01/02, URBROJ: 2163/01-01-01-16-1 od 17. listopada 2016. godine, Općinski načelnik Općine Karojba 29. prosinca 2016. godine utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI