Category Archives: Novosti

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

1. Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
 • jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje office paketa u windows okruženju.

Na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na Oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju u odgovarajućoj struci radni staž duži od vremena određenog za vježbenički staž, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj 48/16.).

Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/10. i 50/16.).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Općine Karojba i na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • preslik osobne iskaznice ili domovnice
 • potvrdu o radnom stažu evidentiranom u matičnu evidenciju HZMO-a
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (preslik ugovora ili rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original, ne stariji od 3 mjeseca)
 • dokaz o poznavanju Office paketa u Windows okruženju (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)
 • dokaz o položenome državnom stručnom ispitu
 • pisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od

objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Pazin, osobno ili poštom na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, 52 424 Motovun, s naznakom «Za prijam u službu».

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Oglas možete preuzeti ovdje: Oglas – računovodstvo i financije.

Natječaj za dodjelu stipendija

Općinski načelnik Općine Karojba temeljem članka 5. a u svezi sa člankom 2. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima s područja Općine Karojba (Službene novine Grada Pazina, broj: 31/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik), objavljuje dana 11. listopada 2017. godine N A T J E Č A J za dodjelu stipendija sudentima u školskoj/akademskoj 2017./2018. godini.

Natječaj i dokumentaciju možete preuzeti i pregledati u nastavku:

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u 2017/2018

Izjava – stipendije

Ovca u kutiji – četvrtak 14.9. u 18:00h

Festival slikovnice Ovca u kutiji.

Festival se održava od 12.9. do 15.9.2017. u Pazinu te po jedan program u Cerovlju, Karojbi i Lupoglavu.

Raspored po Općinama je sljedeći:
Cerovlje, srijeda 13.9. u 17:00 sati, park ispred Općine
Lupoglav, srijeda 13.9. u 18:30 sati, park ispred pošte
Karojba, četvrtak 14.9. u 18:00 sati, park pored škole

Program se zove Pazi, slikovnica! i traje 30-45 minuta te je namijenjen djeci (i svima koji vole priče).

Detaljan program možete pruzeti ovdje: Ovca u kutiji.

OBAVIJEST – AKCIJA ZBRINJAVANJA GLOMAZNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE KAROJBA

Kontejneri za glomazni otpad biti će postavljeni prema sljedećem rasporedu:

NASELJE ŠKROPETI od 14.08 do 20.08.
1.Naselje Škropeti – na “Lokvi”
2.Naselje Francovići

NASELJE MOTOVUNSKI NOVAKI od 21.08. do 27.08.
1. Naselje Lakošeljci – na “Lokvi”
2. Naselje Motovunski Novaki – kod zgrade stare škole

NASELJE KAROJBA od 28.08. do 03.09.
1. Most u Karojbi
2. Kod osnovne škole

NASELJE RAKOTULE od 04.09. do 10.09.
1. Dom u Radoslavi

Pozivamo Vas da se uključite u akciju zbrinjavanja glomaznog otpada te time doprinesete očuvanju čistoće naše općine.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup baz javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/