Category Archives: Novosti

Obavijest kandidatima za imenovanje pročelnika/pročelnice JUO

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba

objavljenog na oglasnoj ploči Općine Karojba i u „Narodnim novinama“ broj 11/18 od

02. veljače 2018.

I. Opće obavijesti:

Za kandidate prijavljene na gornji Javni natječaj (dalje: Natječaj) za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba, koji nisu zaprimili obavijest putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na Natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja – ispit znanja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

II. Područje testiranja

1. Ustav RH („Narodne novine„ broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 04/18)

4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 07/09)

5. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

6. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16 i 101/17)

7. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)

8. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

III. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje kandidata održat će se u ponedjeljak, 05. ožujka 2018. godine s početkom u 17,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Karoja, Karoja 1, Karojba.

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

  • od 17,00 do 18,00 – provjera znanja – pisani test

  • od 18,00 do18,30 – pauza

  • od 18,30 – intervju

IV. Pravila testiranja

a) Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

b) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati ni ocjenjivati.

Javni natječaj – pročelnik/pročelnica JUO

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 04/18.), Općinski načelnik Općine Karojba raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

– najmanje jedna (1) godina iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje Office paketa u Windows okruženju.

Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisane uvjete stupnja obrazovanja, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene struke

– najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje Office paketa u Windows okruženju.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima – članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju na odgovarajućim poslovima radnog iskustva najmanje godinu dana, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od prijma u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist pravne struke odnosno sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene struke.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/10., 48/16. i 50/16.).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Općine Karojba i na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– preslik osobne iskaznice ili domovnice,

– dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora ili rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),

– uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original, ne stariji od 3 mjeseca),

– dokaz o poznavanju Office paketa u Windows okruženju (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu,

– pisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu.

Prije donošenja rješenja o rasporedu dokazi prilaženi u presliku dostavit će se u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelje nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, 52424 Motovun, s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA KAROJBA

Općinski načelnik

Alen Rosić, v.r.

KLASA: 112-01/18-01/01

URBROJ: 2163/08-01-01-18-1

Karojba, 30. siječnja 2018.

Sterilizacija mačaka u Istri

Udruga “Mijau” i u 2018 god. već tradicionalno organizira akciju “Sterilizacija mačaka u Istri s 50% popusta”.

Udruga “Mijau” iz Rijeke i ove godine u dogovoru s navedenim veterinarskim ambulantama organizira akciju sterilizacije mačaka. Ove godine akcija je već započela od 15. siječnja 2018, zbog velike zainteresiranosti građana i traje  cijelu veljaču, dakle do 28. veljače 2018. godine. U koliko bude potrebno neke ambulante će akciju i produžiti u ožujku. Svi građani Istre imaju priliku sterilizirati jednu ili više mačaka s popustom od 50 %, u partnerskim veterinarskim ambulantama diljem Istre. Cijena zahvata je od 160-205 za mužjake, te 205-250 kn za ženke ovisno o veterinarskoj ambulanti i spolu mačke. Zbog velikog interesa poželjno je naručiti se čim prije, tj akcija je već krenula tako da zainteresirani odmah mogu rezervirati termin.
Veterinarske ambulante koje sudjeluju u akciji te ostale informacije i savjete možete pogledati u letku: Akcija sterilizacije mačaka u Istri.

Za sve savjete vezano uz operaciju i postoperativnu njegu može se nazvati i volontere udruge „Mijau“ na telefon  091/8875688 ili 0915435819.

Upis djece u program predškole

Sukladno članku 23. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban“ Pazin (Sl.novine Grada Pazina 15/15.) i članku 36. Statuta Dječjeg vrtića “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), na 30.sjednici održanoj 27. prosinca 2017. Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin donijelo je Odluku: objavljuje se

OGLAS ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redovni program vrtića.

Roditelji mogu podnijeti Prijavu za upis djece u Matični i Područne vrtiće u Matičnom vrtiću u Pazinu, ul. Prolaz O. Keršovanija 1 („gornji vrtić“) dana 15. i 16. siječnja 2018.  od 8 do 15 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE:
1. Ispunjena Prijava za upis djeteta (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim stranicama Vrtića),
2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta,
3. Preslika osobne iskaznice djeteta ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja (ukoliko roditelji imaju prebivalište na istoj adresi) ili uvjerenje o prebivalištu djeteta (ukoliko roditelji nemaju prebivalište na istoj adresi),
4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta,
5. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim stranicama Vrtića),
6. Nalaz i mišljenje (ili rješenje) nadležnog tijela da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju, (ukoliko postoji).

Obrazac Prijave za upis djeteta i Inicijalni upitnik roditelji mogu preuzeti i prije navedenih rokova u tajništvu Vrtića radnim danom od 7-15 sati ili na web stranici Vrtića (www.vrtic-olgaban-pazin.hr).
Razgovor članova stručnog tima s roditeljima i djetetom prijavljenim za program predškole biti će obavljeni na dan podnošenja prijava.
Odluka o upisima bit će objavljena na web stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Matičnog i Područnih vrtića  15.  veljače 2018.

Pobliže informacije o načinu podnošenja prijava za upis i o postupku upisa možete dobiti u tajništvu vrtića, na tel 622-519 ili na e-mail: tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr

Savjetovanje – sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

Savjetovanje traje od 29. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba, Karojba 1, 52 424 Motovun ili slanjem emaila na adresu procelnik@karojba.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Karojba. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.
Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada objavljen na internet stranicama Općine Karojba – rubrika Gospodarenje otpadom predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.
Tekst ove objave objavit će se na internetskom službenom portalu Općine Karojba u rubrici Gospodarenje otpadom.
Po provedenom savjetovanju, Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba izvijestit će o rezultatima savjetovanja izrađivače prijedloga Odluke i Općinskog načelnika Općine Karojba.

Nacrt i dokumentaciju možete preuzeti u rubrici: Gospodarenje otpadom