Category Archives: Novosti

Obavijest kandidatima za Višeg stručnog suradnika

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije objavljenog na oglasnoj ploči Općine Karojba te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Karojba od 15. studenog 2017. godine

I. Opće obavijesti:
Za kandidate prijavljene na gornji Javni natječaj (dalje: Natječaj) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije, koji nisu zaprimili obavijest putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na Natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja – ispit znanja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Natječaja.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

II. Područje testiranja
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
2. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj: 115/16 i 101/17)
3. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10)
4. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15 i 87/16)

III. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja
Testiranje kandidata održat će se u četvrtak, 07. prosinca 2017. godine s početkom u 09,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Karoja, Karoja 1, Karojba.
Testiranje će se provesti na sljedeći način:
od 09,00 do 10,00 – provjera znanja – pisani test
od 10,00 do 11,00 – pauza
od 11,00 sati – intervju

IV. Pravila testiranja
a) Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
b) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati ni ocjenjivati.

Ovu obavijest i upute možete preuzeti ovdje:OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA.

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
  • jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje office paketa u windows okruženju.

Na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na Oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju u odgovarajućoj struci radni staž duži od vremena određenog za vježbenički staž, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj 48/16.).

Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/10. i 50/16.).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Općine Karojba i na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:
životopis
dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
preslik osobne iskaznice ili domovnice
potvrdu o radnom stažu evidentiranom u matičnu evidenciju HZMO-a
dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (preslik ugovora ili rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original, ne stariji od 3 mjeseca)
dokaz o poznavanju Office paketa u Windows okruženju (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)
dokaz o položenome državnom stručnom ispitu
pisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od
objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Pazin, osobno ili poštom na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, 52 424 Motovun, s naznakom «Za prijam u službu».

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Oglas možete preuzeti ovdje: Oglas za prijam u službu – računovodstvo i financije

Plan gospodarenja otpadom Općine Karojba

Općina Karojba obavještava javnost o održavanju JAVNE RASPRAVE o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Karojba za razdoblje od 2017. do 2022. godine

1. Objavljuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Karojba za razdoblje od 2017. do 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi od strane zainteresirane javnosti.

2. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 10. prosinca 2017. godine.

3. Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom može se izvršiti se u razdoblju od 10. studenog do 10. prosinca 2017. godine, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Karojba od 08:00 do 11:00 sati.

4. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Plana gospodarenja otpadom mogu se dati usmeno, na zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja uvida, dostavom putem pošte na adresu Općina Karojba, Karojba 1 ili dostavom na e-mail adresu: opcina-karojba@pu.t-com.hr.

5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.
Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Karojba za razdoblje od 2017. do 2022. i ostale dokumente možete pregledati i preuzeti u rubrici Gospodarenje otpadom.

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba donosi Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme.
I.
Poništava se Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba, na radon mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi zamjene duže vremena odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca, Klasa: 112-01/17-01/06, Urbroj: 2163/08-03-01-17-1 od 13. listopada 2017. godine, objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Općine Karojba dana 13. listopada 2017. godine.
II.
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Karojba.

 

Odluka se u cijelosti može preuzeti ovdje: Odluka o poništenju Oglasa