Category Archives: Novosti

Upis djece u vrtiće

Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin objavljuje

OGLAS ZA UPIS DJECE ZA PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU

u Područne vrtiće CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN, SV. PETAR U ŠUMI I TINJAN za djecu vrtićkog uzrasta koja do 31. 8. 2017. navršavaju 3 godine života.

Zainteresirani roditelji mogu podnijeti Prijavu za upis u pripadajućem područnom vrtiću prema mjestu prebivališta

15. svibnja 2017. – 17. svibnja 2017.

od 6,30 do 15,30 sati

ili u tajništvu Matičnog vrtića u Pazinu, ul. Prolaz O. Keršovanija 1 (gornji vrtić).

POTREBNO ZA UPIS (OBVEZNA DOKUMENTACIJA):

 1. Ispunjena Prijava za upis djeteta (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim stranicama Vrtića,

 2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta,

 3. Preslika osobne iskaznice djeteta ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja (ukoliko roditelji imaju prebivalište na istoj adresi) ili uvjerenje o prebivalištu djeteta (ukoliko roditelji nemaju prebivalište na istoj adresi),

 4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta,

 5. Potvrda o obavljenom pregledu kod stomatologa (za djecu stariju od tri godine),

 6. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim stranicama Vrtića).

OSTALI DOKUMENTI (SLUŽE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU):

 • Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (dokaz o radnom statusu roditelja),

 • Nalaz i mišljenje (ili rješenje) nadležnog tijela da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju,

 • Potvrda nadležnog tijela o samohranosti roditelja, dokaz o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji, rješenje da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta,

 • Uvjerenje ili Potvrda nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata,

 • Dokaz nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu,

 • Izvatci iz matične knjige rođenih ili rodni listove za ostalu djecu iz obitelji (ako je troje ili više djece u obitelji),

 • drugi dokumenti na osnovi kojih dijete može ostvariti prednost pri upisu.

Obrazac Prijave za upis djeteta i Inicijalni upitnik roditelji mogu preuzeti i prije navedenih rokova u tajništvu Vrtića radnim danom od 7-15 sati ili na web stranici Vrtića (www. vrtic-olgaban-pazin.hr)

Razgovor članova stručnog tima s roditeljima i djetetom prijavljenim za vrtićki program Matičnog vrtića u Pazinu biti će obavljeni na dan podnošenja Prijave dok će za djecu prijavljenu za jaslice te za Područne vrtiće biti obavljeni naknadno, u terminu koji će biti individualno dogovoren.

Prijave za upis koje nisu predane u objavljenom roku i prijave s nepotpunom dokumentacijom Povjerenstvo za upise neće razmatrati. Odluka o upisima bit će objavljena na web stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Matičnog i Područnih vrtića 14. lipnja 2017.

POBLIŽE INFORMACIJE O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVA ZA UPIS I O POSTUPKU UPISA MOŽETE DOBITI U TAJNIŠTVU VRTIĆA, NA TEL 622-519 ILI NA e-mail: tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr

Lokalni izbori 2017.

Sve pojedinosti vezane za lokalne izbore 2017. godine možete naći u izborniku na lijevoj strani web stranice u rubrici  LOKALNI IZBORI 2017.

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017. možete peuzeti u navedenoj rubrici LOKALNI IZBORI 2017.

Obvijesti i upute kandidatima – Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije

objavljenog na oglasnoj ploči Općine Karojba i u „Narodnim novinama“ broj 05/17 od

18. siječnja 2017. godine.

I. Opće obavijesti:

Za kandidate prijavljene na gornji Javni natječaj (dalje: Natječaj) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije, koji nisu zaprimili obavijest putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na Natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja – ispit znanja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

II. Područje testiranja

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)

2. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj: 115/16)

3. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10)

4. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)

5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15 i 87/16)

III. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje kandidata održat će se u ponedjeljak, 13. veljače 2017. godine s početkom u 08,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Karoja, Karoja 1, Karojba.

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • od 08,00 do 09,00 – provjera znanja – pisani test

 • od 09,00 – intervju

IV. Pravila testiranja

a) Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

b) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati ni ocjenjivati.

KLASA: 112-01/17-01/02

URBROJ: 2163/08-01-01-17-5

Karojba, 07. veljače 2017. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), načelnik Općine Karojba raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,

– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje Office paketa u Windows okruženju.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima – članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju na odgovarajućim poslovima radnog iskustva najmanje godinu dana, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od prijma u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava natječajem dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj 48/16.).

Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem dostupni su na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr ili na www.pazin.hr („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/10. i 50/16.).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Općine Karojba i na web-stranici Općine Karojba, www.karojba.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

životopis,

dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

preslik osobne iskaznice ili domovnice,

dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine (preslik ugovora ili rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),

uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original, ne stariji od 3 mjeseca),

dokaz o poznavanju Office paketa u Windows okruženju (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),

dokaz o položenome državnom stručnom ispitu,

pisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu.

Prije donošenja rješenja o rasporedu dokazi prilaženi u presliku dostavit će se u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelje nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, 52424 Motovun, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj možete preuzeti ovdje:

Natjecaj za prijam u sluzbu – visi strucni suradnik za racunovodstvo i financije